Adatkezelési tájékoztató

Az ügyfelek által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos az IRQ Consulting Kft. számára. Adatkezelő az internet használata útján, részére eljuttatott valamennyi személyes adatot ugyanolyan bizalmasan kezeli, mintha azokat egyéb úton vagy formában bocsátották volna rendelkezésére.

A Kapcsolati űrlap kitöltése során a www.irqconsulting.hu weboldalon elektronikusan megadott személyes adatok kezelője az IRQ Consulting Kft. A Felhasználó által az interneten keresztül történő Kapcsolati űrlap kitöltése során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

Az adatkezelő adatai:

Név: IRQ Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Berényi út 9.); a továbbiakban: Adatkezelő

Adatkezelő adószáma: 27786055-2-04

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 04 09 016337

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@irqconsulting.hu

Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36-20-851-8356

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: adatkezelő ilyen személyt nem foglalkoztat

Elektronikus szerződés:

Adatkezelő a papír alapú szerződés mellett lehetőséget nyújt elektronikus szerződések megkötésére is a www.eszerzodes.hu oldalon keresztül. Az Eszerzodes.hu adatkezelési folyamatai megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR).

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a www.irqconsulting.hu honlap felkeresése során a Felhasználónak lehetősége legyen az IRQ Consulting Kft-vel felvenni a kapcsolatot. A beérkezett üzenet feldolgozásra kerül, majd válaszüzenet megküldése során kapcsolatfelvétel történik. Hírlevélre történő feliratkozás esetén az adatkezelés célja a tájékoztatás a pályázati lehetőségekről, illetve egyéb pályázati információk megküldése.

További célja a pályázatírói, tanácsadói és projektmenedzseri tevékenység végzéséhez szükséges dokumentációk, elszámolások, beszámolók megfelelő összeállítása illetve ehhez történő tanácsadás. Az Adatkezelő egyéb okokból nem használja a Felhasználó személyes adatait.

A kezelt személyes adatok köre:

Hírlevél küldés esetén:

Az adatkezelés célja a tájékoztatás a legfrissebb pályázati lehetőségekről, illetve egyéb pályázatokkal kapcsolatos információk, oktatási anyagok megosztása.

A kezelt adatok ez esetben: név, e-mail cím, telefonszám, valamint magánszemélyek esetében a lakcím, amely a számla kiállításához szükséges.

Adatkezelés időtartama: a hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat. A hírlevélről történő leiratkozást követően Adatkezelő a személyes adatokat 20 munkanapon belüli törli.

Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül, adatbekérő űrlap kitöltése esetén:

A kapcsolatfelvételi űrlap célja, hogy a Felhasználónak lehetősége legyen Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot. Az adatbekérő űrlap célja, hogy Adatkezelő megismerje a Felhasználó Társaság fejlesztési céljait, amely alapján lehetősége nyílik Adatkezelőnek a támogatási lehetőségek feltérképezésére, valamint a megfelelő pályázati konstrukció kiválasztására és ajánlására.

A kezelt adatok ez esetben: kapcsolattartó személy neve, e-mail címe és telefonszáma.

Adatkezelés időtartama: a kitöltéstől számított 12 hónapig, sikeres pályázati projekt megvalósítása esetén pedig a fenntartási időszak végéig.

Zárt csoportokban való részvétel esetén

Az adatkezelés célja a pályázatokkal kapcsolatos információk, oktatási anyagok megosztása.

A kezelt adatok ez esetben: név, e-mail cím, telefonszám, valamint magánszemélyek esetében a lakcím, amely a számla kiállításához szükséges.

Adatkezelés időtartama: amennyiben a Felhasználó a tagságát nem újítja meg, akkor az előfizetés lejártakor a zárt csoportból automatikusan kiléptetésre kerül. A zárt csoportból történő kilépést követően Adatkezelő a személyes adatokat 20 munkanapon belüli törli.

Pályázatírás és projektmenedzsment során:

A pályázati anyagok elkészítéséhez illetve a projektmenedzsment során az elszámolások, beszámolók összeállításához szükséges Adatkezelőnek személyes adatokat rögzítenie.

A kezelt adatok ez esetben: név, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel, önéletrajz. Továbbá előfordulhat még: bizonyos szakértőknél/szakembereknél kamarai azonosítószám és a szakértő neve és e-mail címe, telefonszáma. Magánszemélyek pályázatánál: név, lakcím, e-mail cím, jövedelem, Ügyfélkapu hozzáférés, születési hely és idő.

Adatkezelés időtartama: a fenntartási időszak lezárásáig.

Szabálytalansági és egyéb tanácsadási tevékenység során:

Az adatkezelési célja ez esetben, hogy a Felhasználó bármilyen pályázattal valamint szabálytalansági eljárással kapcsolatos kérdésére, problémájára megfelelő tájékoztatást illetve szakmai segítségnyújtást kapjon.

A kezelt adatok ez esetben: név, telefonszám, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama: tanácsadási tevékenység lezárása.

Egyéni vállalkozókkal és egyéb partnerekkel történő szerződéskötés esetén:

Adatkezelés célja ez esetben az egyéni vállalkozóval vagy vállalkozással történő szerződéskötés valamilyen szakmai alvállalkozói tevékenység elvégzése céljából az Adatkezelő részére.

Kezelt adatok ez esetben: név, telefonszám, e-mail cím, továbbá műszaki szakértőnél kamarai azonosítószám.

Az adatokat megismerő személyek:

Az adatokat kizárólag az Adatkezelő ismeri meg.

A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra, átadásra, illetve felfedésre kerüljenek.

Felhasználó jogok és a jogérvényesítés módjai:

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználó hozzájárulását visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Visszavonását a Felhasználó írásban, az Adatkezelő elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel visszavonhatja, vagy a Hírlevélről történő leiratkozással is érvényesítheti. Az Felhasználó személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyanilyen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Felhasználó azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak, amelynek eléréséhez az adott adat szükséges.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Felhasználó jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 10 munkanapon belül ad írásban tájékoztatást.

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Esetleges adatvédelmi incidens esetén a Felhasználó tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről; amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználó jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Felhasználót a GDPR 34. cikkében meghatározott módon.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek: nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat és tiltakozási jog, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 23. §-ában meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint az őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Ezen túlmenően az Felhasználót megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

  • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
  • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
  • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;
  • ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott Adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Amennyiben az Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9) jogosult bejelentést tenni.